uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

CE-Markering – Technisch Dossier

Het Technisch Dossier, vroeger was dat het Technisch Constructie Dossier, is eigenlijk een verzameling van alle gebruikte documenten en berekeningen die zijn gebruikt bij het ontwerp en de bouw van de machine.

 

Inhoud van het Technisch Dossier

Het dossier kan bestaan uit enkele of alle hieronder opgesomde onderdelen:

 • Beschrijving van de machine, waarbij ook de grenzen van de machine zijn aangegeven;
 • Inventarisatie van alle mogelijke gevaren die bij de machine kunnen optreden;
 • Risicobeoordeling van deze gevaren;
 • Maatregelen die zijn genomen als risicoreductie;
 • Controle van de machine aan de hand van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage 1 van de machinerichtlijn;
 • Schema’s, tekeningen, berekeningen etc.
 • CE-verklaringen van gebruikte componenten of geïntegreerde machines of onderdelen;
 • Verklaringen van overeenstemming van eventueel niet voltooide machines die zijn gebruikt, of compleet gemaakt (IIb-verklaringen);
 • Lijst van de gehanteerde richtlijnen en normen;
 • Handleiding;
 • Systeem voor kwaliteitswaarborging bij serieproductie;
 • Testrapporten van de individuele machines, als het een serieproduct is;
 • EU-verklaring van overeenstemming op basis van bijlage 2 van de machinerichtlijn, voor de complete machine of niet voltooide machine.

Bewaartermijn van het Technisch dossier en opvraagbaarheid

Dit Technisch Dossier moet minimaal 10 jaar na levering van de laatste machine worden bewaard en kan door bevoegde autoriteiten worden opgevraagd.
Het dossier kan digitaal of fysiek aanwezig zijn, of binnen 2 weken samen te stellen te zijn uit alle aanwezige documentatie.
Bij calamiteiten zal de inspectie SZW van de fabrikant direct de EU-verklaring, de risicobeoordeling en de mate van overeenstemming met bijlage 1 van de machinerichtlijn opvragen. Die moet per omgaande worden aangeleverd, de rest van het TD moet over het algemeen binnen 14 dagen worden aangeleverd.

Het is dus zaak om ook de hele papierwinkel intern op orde te hebben.

Het mag wel, maar is niet verplicht om het complete technisch dossier met de machine mee te leveren.
De handleiding, met daarin opgenomen de EU-verklaring, moet wel met de machine worden meegeleverd.